simosis simosis
SākumsMūsu klientiCenasKāpēc mēs?Kontakti
JAUNUMI

Pamazām niekojamies, varat izmēģināt kaut ko pajautāt:

SIMOSIS mākslīgā inetelekta testa čatbots

 

Sīkāk

Viegli pārskatāmi debitori un kreditori

Sīkāk

No 01.01.2023. minimālā bruto alga (uz "papīra") 620 EUR

Sīkāk

No (01.07.2021.) Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 500 EUR

Sīkāk

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

Visi jaunumi

Aktuālie grozījumi Komerclikumā, kas stājas spēkā 1. maijā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls

sabiedrības pamatkapitāls var būt mazāks par minimālo( 2000 Ls), ja ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi (185.1 pantu) :

sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;

· sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci;

· sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki;

· katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas tādas sabiedrības dalībnieks, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2000 Ls.

 

ir paredzēti noteikumi par obligātās rezerves izveidošanu, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var izmantot:

 

· pamatkapitāla palielināšanai;

· pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas;

· iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas.

 

· ja nav izpildīts kāds 185.1 pantā paredzētais nosacījums, sabiedrībai ir pienākums triju mēnešu laikā no brīža, kad rodas neatbilstība attiecīgajai pazīmei, palielināt pamatkapitālu līdz 2000 Ls. Turklāt ir paredzēta arī sankcija, proti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu šādas sabiedrības darbību var izbeigt, ja pamatkapitāls nav palielināts līdz 2000 Ls.

 

· Ja ir maksātnespējas process, tās dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām, kuru kopējais apmērs nepārsniedz 2000 Ls un dibinātāju apmaksātā pamatkapitāla apmēra starpību. Tādējādi tiek paredzēts unikāls izņēmuma gadījums, kad dalībnieki atbild par sabiedrības saistībām.

 

· valdes (224. panta trešā daļa) un padomes (220. panta 2.1 daļa) pilnvaru termiņa noteikumi paredz, ka šīs amatpersonas ievēl uz nenoteiktu laiku, ja statūtos nav noteikts citādi.

 

· ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes vai padomes loceklis ievēlēts līdz 2010. gada 30. aprīlim un viņa pilnvaru termiņš nav beidzies līdz 2010. gada 1. maijam, tad uzskatāms, ka valdes vai padomes loceklis ir ievēlēts uz nenoteiktu laiku. Šis nosacījums nav piemērojams gadījumā, kad sabiedrības statūtos ir noteikts valdes vai padomes pilnvaru termiņš( pārejas noteikums )

 

Firmas atšķiramība

 komersanta firmai ir skaidri un noteikti jāatšķiras ne tikai no komercreģistrā, bet arī citos komercreģistrā iestādes vestajos reģistros jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām vai nosaukumiem. Pirms šī precizējuma varēja rasties situācija, ka komersanta firma, piemēram, saskan ar kādas biedrības nosaukumu, kas varēja maldināt trešās personas par personas juridisko statusu(28.pants).


Kapitālsabiedrības darbības likvidācija

· sabiedrībai ir tiesības noteikt kreditoru pieteikšanās termiņu ne īsāku kā vienu mēnesi pēc paziņojuma par sabiedrības likvidāciju publicēšanas dienas, ja sabiedrībai nav zināmu kreditoru. Šāds noteikums saīsina iespējamos likvidācijas termiņus gadījumos, kad sabiedrībai nav zināmu kreditoru(324.pants).

 

· mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finansu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir nosūtīts dalībniekiem vai paziņojums par iespēju iepazīties ar tiem ir publicēts, ja likums prasa tā publicēšanu. Turklāt mantu drīkst sadalīt pirms minētā noteiktā termiņa, ja tam piekrīt visi dalībnieki un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem (330. pants), dzēšot noteikumu, ka tiesa var atļaut šādu ātrāku mantas sadali. Tātad atbildība par šādu darbību veikšanu gulsies uz likvidatoru.

 

 

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Facebook

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

 

Mākslīgā intelekta čatbots


 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite