simosis simosis
SākumsMūsu klientiCenasKāpēc mēs?Kontakti
JAUNUMI

Pamazām niekojamies, varat izmēģināt kaut ko pajautāt:

SIMOSIS mākslīgā inetelekta testa čatbots

 

Sīkāk

Viegli pārskatāmi debitori un kreditori

Sīkāk

No 01.01.2023. minimālā bruto alga (uz "papīra") 620 EUR

Sīkāk

No (01.07.2021.) Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 500 EUR

Sīkāk

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

Visi jaunumi

Ziņas par darbiniekiem jāiesniedz VID 1 dienu PIRMS sāk strādāt (05.02.2010.)

Izdruka no
05.02.2010 08:37
http://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=204700

 


 

SVARĪGAS IZMAIŅAS- turpmāk ziņas par jauniem darbiniekiem jāiesniedz VID 1 dienu PIRMS sāk strādāt (spēkā no 05.02.2010.) Grozījumu pilns teksts:

Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 05.02.2010 21 (4212) > Dokumenti > Ministru kabineta noteikumi

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.87

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 52.; 53.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu, 20.1 pantu un 23.panta pirmo un
otro daļu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 185.nr.; 2009, 59.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot noteikumu tekstā vārdus "pēc savas deklarētās dzīvesvietas".

3. Aizstāt 6.punkta pirmajā teikumā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē kā obligāto iemaksu veicējs atbilstoši vienai izvēlētai darba ņēmēja darbības vietai" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā kā obligāto iemaksu veicējs".

4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums). Ziņas par darba ņēmējiem, kuri ir mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devējs iesniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu. Ziņas par darba ņēmējiem, kuriem piešķirts atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas, darba devējs iesniedz ne vēlāk kā līdz tā mēneša piektajam datumam, kurš seko mēnesim, kurā darba ņēmējam piešķirts vai beidzies atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas."

5. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pašnodarbinātie, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai."

6. Papildināt noteikumus ar 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Darba devēja ziņojumā minētās personas iekļauj, piemērojot šo noteikumu 23.1. un 23.4.apakšpunkta nosacījumus. Darba devēja ziņojuma 4., 5., 6. un 7.ailē ieraksta nulli, 8.ailē - ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli."

7. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Uz pašnodarbinātajiem, kuri veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, neattiecas šo noteikumu prasības par ziņojuma iesniegšanu."

8. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B, kā arī par dienām, kurās tas nav uzskatāms par obligāti sociāli apdrošināmu personu atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu"."

9. Papildināt 1.pielikumu ar 3. un 4.piezīmi šādā redakcijā:

"3. Pielikumā nenorāda ziņas par darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai beidzies grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam vai adoptētājam, atvaļinājums saistībā ar adoptējamā bērna aprūpi vai atvaļinājums citai personai, kura faktiski kopj bērnu.

4. Iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kuri nav sasnieguši 15 gadu vecumu, piemēro to darba ņēmēju statusu, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem."

10. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra
noteikumiem Nr.942

Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 


© VSIA "Latvijas Vēstnesis"

 

 

 

 

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Facebook

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

 

Mākslīgā intelekta čatbots


 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite