simosis simosis
SākumsCenasKontakti
JAUNUMI

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

No 01.01.2021. vienotais nodokļu konts-visi nodokļi būs jāmaksā vienā kontā

 

Sīkāk

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālā mēneša darba alga ir 430 euro.

Sīkāk

No 01.01.2017. minimālā mēneša darba alga ir 380 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

No 01.01.2016. minimālā mēneša darba alga ir 370 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

Visi jaunumi

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011.gada oktobrī

 

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011.gada oktobrī
 
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ar grozījumiem ir noteikta jauna iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība ienākumiem no:
- metāllūžņu pārdošanas;
- algota darba ienākumiem, kas gūti ārvalstīs.
Precizēta nodokļa nomaksas kārtība, ja nodokļa maksātājs izbeidz dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) pirms līgumā noteiktā piecu gadu darbības termiņa.
Ar nodokli neapliek nerezidenta ienākums no publiskā apgrozībā esošu finanšu instrumentu atsavināšanas, arī no Latvijas vai citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību parāda vērtspapīru atsavināšanas.
Algas nodokļa grāmatiņa iesniedzama vietā, kuru nodokļa maksātājs uzskata par galveno ienākuma gūšanas vietu.        
Gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas uz tiesas sprieduma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas nav saistītas ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kas nav kompensācijas par intelektuālo īpašumu un tiesībām uz to vai kompensācijas par tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu.
Nodokļa maksātājam ir nodokļa atvieglojums par apgādājamo personu – nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku, piemērojams  sākot ar 2011.gada 1.janvāri.
Nodokļa maksātājam ir pienākums pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas reģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā maksātājs veiks saimniecisko darbību.    
Pieņemšanas datums 22.09.2011.   
Spēkā stāšanās datums 19.10.2011.
 
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Ar grozījumiem precizēta:
- nodokļu pārkāpuma definīcija, nosakot, ka soda naudas uzlikšana pamatojas ne tikai uz objektīvu faktu, bet arī uz vainas (jebkurā vainas formā) konstatāciju;
- struktūrvienības definīcija, attiecinot to arī uz tīmekļa vietnēm.
- Noteikumi nosaka  iespēju piešķirt termiņa pagarinājumu kārtējiem nodokļu maksājumiem, sadalot tos līdz vienam gadam, kā arī atkāroti sadalīt termiņos līdz sešiem mēnešiem, ja pirmajā pagarinājumā ir samaksāti 80 procenti no nodokļu pamatparāda. Nodokļu administrācijai noteiktas tiesības sadalīt termiņos vai atlikt revīzijas (audita) laikā aprēķinātos maksājumus līdz vienam gadam un sešiem mēnešiem, kā arī dzēst pārmaksātās nodokļu summas, kas ir izveidojušās, ja triju gadu laikā no nodokļa maksāšanas termiņa nodokļu maksātājs nav pieprasījis to atmaksu vai novirzīšanu; samazināt soda naudas apmēru, kas ir noteikts likuma  32. un 32.3 pantā, kā arī veikti citi grozījumi.   
Pieņemšanas datums 13.10.2011.
Spēkā stāšanās datums 09.11.2011.
 
Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.742 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli””
Noteikumi  nosaka:
- ziņu sniegšanu VID par personām, kurām ir piešķirts vai ir beidzies atvaļinājums saistībā ar adoptējamā bērna aprūpi;
- maksātnespējas procesa administratora tiesības iesniegt darba devēja ziņojumus un precizētus darba devēja ziņojumus;
- kārtību kā precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas pamatojoties uz tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu;
- kārtību, kādā aprēķina un veic obligātās iemaksas par personām, kurām atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam atlīdzināti darba ienākumi;      
Precizēti  ziņu kodu atšifrējumi darba ņēmējiem, kuriem ir piešķirts vai ir beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu .   
Pieņemšanas datums 27.09.2011.   
Piemērojami ar 01.10.2011
 
Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.746 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju””
Ar noteikumiem grozīta  PVN deklarācijas veidlapa,  PVN deklarācijas pielikumi, kā arī deklarāciju un pielikumu aizpildīšanas kārtība.    
Pieņemšanas datums 27.09.2011.
Spēkā stāšanās datums 06.10.2011.
 
Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumi Nr.747 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 „Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” normu piemērošanas kārtība””
Noteikumi papildināti ar:     
- 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 un 37.8 punktu, kas nosaka, kādu informāciju ir jāiegūst tiesu izpildītājam, lai noskaidrotu, vai mantas pārdošana izsolē ir apliekama ar PVN, un konstatētu, kāda ir ar PVN apliekamā vērtība;      
- 47.1 punktu, kas nosaka kritērijus, atbilstoši kuriem fiskālajam pārstāvim var samazināt  apliecinājumā norādāmā iespējamā PVN parāda segšanai paredzamo apmēru, ar 47.2  punktu, kas nosaka gadījumus, kuros šis apliecinājums nav jāiesniedz, kā arī ar 47.3; 47.4  ;47.5 un 47.6 punktu.      
- 53.7 punktu, kas nosaka, kādos  gadījumos personu izslēdz no apliekamo personu reģistra nosūtot brīdinājumu, bet neveicot pārbaudi, un kādos – bez brīdinājuma nosūtīšanas un pārbaudes veikšanas  un 53.8 punktu,  nosakot, ka VID, pieņemot lēmumu par apliekamās personas saimnieciskās darbības apturēšanu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”, vienlaikus pieņem lēmumu par apliekamās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Veikti arī citi papildinājumi, kā arī atsevišķi redakcionāli precizējumi.   
Pieņemšanas datums 27.09.2011.   
Piemērojami ar 01.10.2011.
 
Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.814 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi””
Ar grozījumiem papildināta IV nodaļa ar 30.1 punktu un 2.pielikumu. Komandējuma (darba braucienu) izdevumu samaksas normas Eiropas Savienības operatīvās sadarbības vadības pie Eiropas Savienības ārējām robežām pasākumu ietvaros nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, ja ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējs vai Eiropas Savienības institūcija atlīdzina minētos izdevumus pilnā apmērā   
Pieņemšanas datums 19.10.2011.
Spēkā stāšanās datums 01.11.2011.
Autors: VID

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

qrcode-simosis

 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite